สสช.ระดมเจ้าหน้าที่สำรวจความพิการ

           นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติกำลังส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่พิการ ได้แก่ ประชากรที่มีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ (รวมความลำบากในการดูแลตนเอง) ประชากรที่มีความบกพร่องลักษณะต่างๆ ผู้ดูแลของประชากรที่มีความลำบากในการดูแลตนเอง ภาวะสุขภาพ การใช้เครื่อช่วย สวัสดิการ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของประชากรที่มีความพิการ    

สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้พิการและจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา การประกอบอาชีพ การแพทย์ การสาธารณสุขและสังคม เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป

ทั้งนี้ หากสงสัยสามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์ได้    นายภุชพงค์ฯ กล่าว.

การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560 (สคพ.60)

1.  ความเป็นมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความพิการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยรวมไว้ในโครงการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2544 รวมจำนวน 10 ครั้ง

ปัจจุบันความต้องการใช้ข้อมูลความพิการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  จึงได้พิจารณาแยกข้อถามความพิการออกจากโครงการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ และได้จัดทำโครงการสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2545 ต่อมา พ.ศ. 2550  2555 และ 2560 ซึ่งเป็นการสำรวจครั้งที่ 4  โดยมีแผนการสำรวจ ทุก 5 ปี

ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2550  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อการสำรวจ เป็น “การสำรวจความพิการ”  เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนคำนิยามของความพิการตามแนวคิดของบัญชีสากล  เพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ (International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF) ขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้มีข้อมูลเป็นมาตรฐานสากลที่สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศได้   ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้ข้อมูลความพิการของหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการวางแผนให้ความช่วยเหลือ และจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้พิการ    นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีการสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลความพิการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

2.  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ

การสำรวจความพิการ  พ.ศ. 2560 (สคพ. 60) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

1)   ประชากรที่พิการ ได้แก่ ประชากรที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 อย่าง ได้แก่

= ประชากรที่มีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ  (รวม ความลำบากในการดูแลตนเอง)

= ประชากรที่มีความบกพร่องลักษณะต่าง ๆ

2)   ผู้ดูแลของประชากรที่มีความลำบากในการดูแลตนเอง

3)  ภาวะสุขภาพ การใช้เครื่องช่วย สวัสดิการ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ของประชากรที่มีความพิการ

3.  ประโยชน์ที่ได้จากการสำรวจ

ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ จะนำไปใช้วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้พิการและจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การศึกษา การประกอบอาชีพ การแพทย์ การสาธารณสุขและสังคม เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคมต่อไป

4.  ขอบข่ายและคุ้มรวม

ครัวเรือนที่อยู่ในคุ้มรวมของการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560  ได้แก่ ครัวเรือนส่วนบุคคล ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ

โดยไม่รวมครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ทำงานในสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต  ครัวเรือนพิเศษ  และครัวเรือนสถาบัน

5. การปฏิบัติงานเลือกครัวเรือนตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล บรรณาธิกรและลงรหัส บันทึกข้อมูลและส่งแบบเข้าส่วนกลาง

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *