จัดทำคู่มือการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน 3 แสนเล่ม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED จำนวน 300,000 เล่ม สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบหมายให้นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพของ อสม. 1,040,000 คน เป็น อสม. 4.0 ให้มีความรอบรู้ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้าช่วยในการดูแล และส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพไปยังประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จึงได้จัดทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (เออีดี : AED) ให้สามารถช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่คนในครอบครัว และชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงมือแพทย์ หรือการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้จะขยายความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มอาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค.

นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เผยว่า อสม.เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้กับประชาชน คู่มือการช่วยชีวิตดังกล่าว จะเป็นแนวทางให้ อสม. นำไปใช้และปฏิบัติในการดูแลคนในครอบครัว และประชาชนในชุมชนหรือพบผู้ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินก็สามารถให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีก่อนส่งต่อให้บุคลาการทางการแพทย์ ลดการเสียชีวิตหรือความพิการทุพลภาพของผู้ป่วยได้ โดยเนื้อหาในคู่มือจะประกอบด้วยการประเมินสถานการณ์ที่เกิดเหตุและประเมินลักษณะผู้ป่วยฉุกเฉิน หลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับ อสม. เช่น การปั้มหัวใจ วิธีการใช้เครื่อง AED เป็นต้น ทั้งนี้กรม สบส.ได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อจ่ายให้กับ อสม. กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 300,000 เล่ม เรียบร้อยแล้ว และสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://phc.moph.go.th หัวข้อหลักสูตรมาตรฐาน อสม.ปี 2561

Cr.Springnews

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *