โฆษก กรธ. รับกังวล แบ่งกลุ่มสมัครสว. ส่อขัดรัฐธรรมนูญ จ่อนัดถก 1 ก.พ.นี้

29 ม.ค.61- ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ทางสถานีโทรทัศน์สปริง นิวส์ ช่อง 19 ถึงกรณี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบกับมาตรา 11 แห่งร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบกอบรัฐธรรมนูญฯ โดยให้ สว.มาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่มจำนวน 10 กลุ่ม ว่า ทาง สนช.มีแนวโน้มไม่เห็นด้วยกับที่มาของสว. ที่กรธ. เสนอตั้งแต่ในชั้นร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีความกังวลว่าจะไม่สามารถป้องกันการเมืองได้ รวมถึงได้บุคลากรที่ไม่มีความรู้ทางการเมืองเข้ามา ดังนั้น วาระ 2 สนช. จึงมีการปรับแก้ไขร่างเดิม ที่ กรธ. ได้จัดแบ่งร่างเดิมไว้ 20 กลุ่ม เหลือ 10 กลุ่ม

สำหรับ 10 กลุ่มอาชีพ ประกอบดัวยกลุ่มที่ 1. การบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน กลุ่มที่ 2. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน

กลุ่มที่ 3. การศึกษา ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานการศึกษา บุคคลากรทางการศึกษา และการสาธารณสุข ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน กลุ่มที่ 4. อาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก ทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่นๆในทำนองเดียวกันกลุ่มที่ กลุ่มที่ 5 พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ หรืออื่นๆในทำนองเดียวกันกลุ่มที่ 6. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน

กลุ่มที่ 7 ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน

กลุ่มที่ 8 สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์ กลุ่มที่ 9 ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน กลุ่มที่ 10 กลุ่มอื่นๆ

“ในประเด็นเรื่องการลดกลุ่ม อาจไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เพียงแค่ กรธ.รู้สึกว่าเกิดการกระจายน้อยเกินไป อาจทำให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสเข้ามาเป็น สว. ได้น้อยเท่านั้น”

ศ.ดร.อุดม ยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องการแบ่งประเภทของผู้สมัครเป็น 2 ประเภท คือ แบบอิสระและตัวแทนจากองค์กร ที่อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ว่า

ตามร่างที่ กรธ.ส่งให้ สนช.พิจารณา กำหนดการสมัครแบบอิสระ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดสามารถมาสมัครได้และให้คัดกรองกันเอง แต่ สนช.ปรับแก้ให้แบ่งประเภทการสมัคร สว.เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1.นิติบุคคลส่ง 2.อิสระมาเอง แล้วแบ่งเลือก สว.เป็น 2 กล่อง กล่องละ 100 คน ตาม 2 ประเภทนั้นจะขัดต่อกับมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุให้ต้องเลือกรวมกันหมดทั้ง 200 คนหรือไม่ ซึ่งจะทำให้โอกาสที่ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มที่ต้องเลือกกันเองหายไป และอาจจะกลายเป็นลักษณะของปลาสองน้ำเหมือนวิธีการแบบเก่าที่ถูกวิจารณ์ได้

“สนช. มองว่า หากปล่อยให้อิสระทั้งหมด จะทำให้กลุ่มการเมืองเข้ามาครอบงำได้ง่าย ขณะที่มองว่า สว.ที่ผ่านองค์กรจะเข้ามาแทรกแซงได้ยากกว่า แต่กรธ. ก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว โดยมองว่าการเลือกไขว้กันน่าจะสามารถป้องกันได้ ดังนั้น ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ กรธ.จะประชุมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง”

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *