“นายก” งัดมาตรา 44 ขึ้นรูปสำนักงานน้ำ

25 ม.ค 61 – นาย สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ ทางสปริงนิวส์  ทีวีดิจิทัล ช่อง 19  ถึงกรณี นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่ง มาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพื่อให้จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ว่าโครงสร้างของสำนักงานดังกล่าวนั้น หลักๆ มีเป้าหมายเพื่อ 1 .ให้การทำงานด้านข้อมูลน้ำมีเอกภาพมากขึ้น 2.เพื่อเสนอเรื่องยุทธศาสตร์น้ำ จากเดิม 12 ปี เปลี่ยนเป็น 20 ปี ตามที่คณะกรรมการปฎิรูปด้านน้ำ กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้มีการเสนอแผนงานทั้งหมดและความคืบหน้าแล้ว 3. เพื่อเป็นส่วนจัดทำแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการควบคุม กำกับดูและที่เป็นอันหนึ่งเดียว โดยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิรูปน้ำ ต้องมีแผนการทำงานที่สอดคล้องกัน 4. เพื่อเป็นสำนักงานในการกำกับเชิงนโยบาย ต่อการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ  ซึ่งอาจมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกินร่วมด้วยในการแก้ปัญหาขณะนั้นทั้งนี้  จะมีร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ที่สำนักงานต้องทำงานให้สอดคล้องกันออกมาเร็วๆนี้ 

เมื่อถามว่า สถานะของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินั้น เทียบเท่าระดับใด นายสมเกียรติ ระบุว่า  “มีบทบาทเทียบเท่ากระทรวง ระดับ 11  แต่มีการแบ่งส่วนราชการคล้ายกับกรม เบื้องต้นแบ่งเป็น 6 สำนักงาน/กอง/ศูนย์  โดยและแต่ละส่วนจะสอดคล้องกับคำสั่งมาตรา 44 ของ คสช. ที่ออกมาเมื่อเดือตุลาคม 2560 และมีความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำที่จะออกมาเร็วๆนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังจะมีสำนักงานตามรายภาค เพื่อเป็นฐานในการจัดการแต่ละพื้นที่ด้วย  โดยดำเนินงานตามแผนของส่วนกลางที่สั่งการลงไป” 

ขณะที่เมื่อถามว่า สำนักงานดังกล่าว ต้องใช้จำนวนคนทำงานเมื่อน้อยแค่ไหน นายสมเกียรติระบุว่า เบื้่องต้น กำหนด 246 อัตรา  ที่เหลือจะเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ส่วนในอนาคตนั้นอาจมีการขยายส่วนงาน เพื่้อให้การทำงานสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายในการปฎิรูปเรื่องน้ำของประเทศทั้งหมด เช่น กองความร่วมมือระหว่างประเทศ / กองวิชาการ ที่ดูแลงานวิจัยและปรับเปลี่ยนไปสู่แนวปฎิบัติ และสำนักงานทรัพยาน้ำภาค มีหน้าที่ดูแลคณะกรรมการลุ่มน้ำแต่ละพื้นที่ 

“กำลังคนจากกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน  246 อัตรา จะถูกยืมตัวมาปฎิบัติราชการที่สำนักงานก่อนเริ่มแรก เป็นเวลา 180 วัน เนื่้องจากว่า บางส่วนอาจไม่พอใจในลักษณะงานของสำนักงานใหม่  สามารถปรับเปลี่ยนได้ ก่อนรับโอน และระยะต่อไป จะเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะทำงาน ซึ่งคนที่จะรับโอนย้ายมานั้น นอกจากจะมาจากกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำแล้ว อาจจะมีข้าราชการจากหน่วยงานอื่น กรมโยธา กรมผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมอุตุนิยมวิทยา  และยังจะมีฝ่ายงานที่คอยสนับสนุนอีกมาก ที่ต้องการกำลังคน ”  นายสมเกียรติ กล่าว 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 61  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2561 ระบุ  ข้อ 1 ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามคำสั่งในวรรคหนึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อ 2 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของกรมชลประทาน และ กรมทรัพยากรน้ำ ตามบัญชีรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายประกาศกำหนด มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีกาหนดเวลา หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้ไปรายงานตัวต่อเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *