ทีเส็บจัด 2 งานสำคัญ เปิดแคมเปญสื่อสารการตลาด TMVS 2018 และประชุมระดมความเห็นมาตรฐานฮาลาลฯ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ จัด 2 งานสำคัญ แถลงความคืบหน้าพร้อมเปิดแคมเปญสื่อสารการตลาด Thailand MICE Venue Standards 2018 หรือ TMVS “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” และก่อนหน้านั้นจัดประชุมระดมความเห็น “มาตรฐานฮาลาลเพื่อการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้า” ในงาน World Halal Products and Exhibition 2018

 

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทีเส็บได้เปิดตัวแคมเปญสื่อสารการตลาด Thailand MICE Venue Standards 2018 หรือ TMVS หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการไมซ์ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บมีนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้า โดยมุ่งเน้นขยายการรับรู้และจดจำตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ TMVS ไปยังกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนให้มากขึ้น ซึ่งจะเน้นการนำเสนอหลักผ่านเครือข่ายดิจิทัล รับกับกระแสการสื่อสารในโลกยุคใหม่ และปีนี้นับเป็นปีแรกที่ทีเส็บได้เพิ่มการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ หรือ Special Event Venue เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่ต้องการสถานที่จัดงานอันเกิดจากวาระโอกาสพิเศษ เช่น งานเพื่อความบันเทิง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งยังกระตุ้นการพัฒนายกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมไมซ์ให้ไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

 

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทีเส็บได้ร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น “มาตรฐานฮาลาลเพื่อการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้า” ในงาน World Halal Products and Exhibition 2018 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นงานประชุมที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการประชุมด้านฮาลาลในระดับภูมิภาคอาเซียน และยังสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่งานแสดงสินค้าด้านฮาลาลที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่ควรได้รับการให้คำแนะนำต่อยอดจากคณะทำงาน EMTEX หรือคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนางานแสดงสินค้าของประเทศไทย และเป็นการประชุมสร้างเวทีมาตรฐานฮาลาล เพื่อการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและสร้างโอกาสในการรับกิจกรรมไมซ์มากยิ่งขึ้น

 

 ในแต่ละปีกลุ่มธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้านานาชาติ จะมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง โดยทีเส็บยังคงวางแผนเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เพื่อดึงดูดผู้จัดงานประชุมนานาชาติขนาดใหญ่และงานแสดงสินค้านานาชาติระดับภูมิภาคเลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ช่วยพัฒนาประเทศ