ทีเส็บ ผนึกกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชูไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
ทีเส็บ จับมือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” หวังนำอุตสาหกรรมไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สนองนโยบายรัฐบาลใช้อุตสาหกรรมไมซ์สร้างรายได้เพิ่ม-กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรืออุตสาหกรรมไมซ์ ต้องการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งศึกษาดูงานใหม่ๆ ในประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกหลักอันหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ สร้างรายได้เพิ่ม และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในเมืองรองและชุมชนรายย่อย จึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” โดยคัดเลือกชุมชนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นจุดหมายใหม่สำหรับธุรกิจไมซ์ ใช้อุตสาหกรรมไมซ์ ผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจสินค้าในชุมชนกับองค์กรธุรกิจต่างๆ

“โครงการไมซ์เพื่อชุมชนนี้ นับเป็นความร่วมมือกันเป็นครั้งแรกระหว่างทีเส็บและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการที่จะช่วยกันส่งเสริมและพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนสหกรณ์อันประกอบด้วยสมาชิกเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยทีเส็บจะเชิญชวนภาคีพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมพัฒนาต่อยอดกับชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องของการจัดประชุม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การอุดหนุนสินค้าพื้นถิ่น การเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตลอดจนการเข้าไปแบ่งปันความรู้ร่วมกับชุมชน เช่น ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต” นายจิรุตถ์ กล่าวภายใต้โครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการบริหารจัดการกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี และจะมีการนำร่องรวบรวมชุมชนสหกรณ์ที่มีศักยภาพ จำนวน 35 แห่ง ทำเป็นคู่มือสถานที่จัดงานไมซ์เพื่อชุมชนภายในเดือนสิงหาคมนี้ และจัดทำแคมเปญสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ศึกษาดูงานและกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,171 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4,924 แห่ง สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมกว่า 12 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5.5 ของประชากรประเทศไทย โดยเฉพาะสหกรณ์ในภาคการเกษตร สินค้าเพื่อการบริโภค ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ นม กาแฟ ไข่ไก่ โคเนื้อ และสินค้าทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพาราและอ้อย หากได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน และส่งผลต่อการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วถึงมากขึ้น

 ทั้งนี้ โครงการไมซ์เพื่อชุมชน เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ มูลนิธิ และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนต่อยอดธุรกิจให้กับสหกรณ์ ทั้งทางช่องการตลาด การพัฒนาดีไซน์รูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์เกิดความเข้าใจและพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป.