TCEB เปิดโครงการ MICE Student Chapter ส่งเสริมเยาวชนไทย รองรับธุรกิจไมซ์
ทีเส็บ จับมือหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการ MICE Student Chapter ปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของธุรกิจไมซ์ไทยในอนาคต 

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ปีนี้จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าไทยกว่า 30 ล้านคน สร้างรายได้ 174,000 ล้านบาท ขณะที่การแข่งขันในธุรกิจไมซ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ผนวกกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ให้สอดรับนโยบายของรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้ธุรกิจการจัดงานด้านไมซ์และอีเว้นท์ มีความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

ทีเส็บจึงร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน, สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย), สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) และเครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค จัดตั้งโครงการเครือข่ายเยาวชนไมซ์ หรือ “MICE Student Chapter” ผ่านการสร้างเครือข่ายภาคเยาวชนในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านไมซ์ในประเทศกว่า 100 แห่ง เพื่อเสริมสร้างและผลักดันองค์ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจอยากเรียนรู้และเข้าทำงานในสายอาชีพนี้นอกจากนี้ ทีเส็บยังได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการไมซ์และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำหลักสูตรและหนังสือวิชาการจัดการอีเว้นท์ หรือ Event 101 เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ในกระบวนการจัดงานอีเว้นท์ รวมถึงการจัดการปัญหาที่ต้องเผชิญ โดยสามารถนำไปบรรจุในแผนการเรียนการสอนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจทำงานในสายการจัดการอีเว้นท์ได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาไปสู่นักจัดการอีเว้นท์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจนี้อีกด้วย

 ปัจจุบันธุรกิจไมซ์ของไทยมีมูลค่ารวมมหาศาล เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจอื่นๆ ให้เติบโตตามไปด้วย เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ลอจิสติก ตลอดจนธุรกิจรับจัดอีเว้นท์ นับว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง และยังรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ ด้าน.

 

ศุภวรรณ ตีระรัตน์

 

เสริมคุณ คุณาวงศ์