ครม.เห็นชอบขึ้นค่าตอบแทนขรก.ศาล องค์กรอิสระ อัยการ ร้อยละ 10
 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขึ้นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ข้าราชการศาลปกครอง / ศาลยุติธรรม / ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ รวมถึงอัยการ ให้สูงขึ้น ร้อยละ 10 เพื่อลดความเลื่อมล้ำ 

 

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินค่าตอบแทนข้าราชการระดับสูง ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและร่างพระราชบัญญัติ เงินยืม เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกกต. กรรมการกกต. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. ประธานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

 

โดยเห็นชอบให้มีการปรับเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ รวมถึงอัยการ ให้สูงขึ้น ร้อยละ 10 โดยนับย้อนหลังไปจนถึงวัน 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับข้าราชการประจำ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ที่จากเดิมที่ศาลปกครองและศาลยุติธรรม จะได้รับทั้งเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้ว ยังได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว แต่หลังจากนี้ เงินทั้งสามส่วนไปจะรวมอยู่ในเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการประหยัดงบแผ่นดิน และทุกฝ่ายก็เห็นด้วย เพราะจะทำให้การปรับฐานเงินเดือนสูงขึ้น ตอนคำนวณเงินเกษียณอายุราชการ